A+A-

Standardi

STANDARDI ZANIMANJA

Grupe poslova, ključni poslovi i aktivnosti

 

Analiza, planiranje i organizacija rada

 • Prikupljanje podataka o potencijalnom korisniku
 • Prikupljanje podataka o korisniku
  • Prikupljati potrebne podatke o potencijalnim korisnicima metodom anketiranja osoba oštećena vida
  • Prikupljati podatke temeljem različite dokumentacije potencijalnih korisnika
  • Prikupljati potrebne podatke o korisniku metodom samoprocjene korisnika
  • Prikupljati potrebne podatke o korisniku metodom stručne inicijalne procjene instruktora
  • Prikupljati podatke temeljem različite dokumentacije korisnika
 • Analiziranje podataka o korisniku
  • Proučiti prikupljene podatke o korisniku
  • Utvrditi realne sposobnosti korisnika za uspješno provođenje obuke iz orijentacije i samostalnog kretanje 
  • Utvrditi realne sposobnosti korisnika za uspješno svladavanje obuke za provođenje aktivnosti svakodnevnog života/življenja
  • Utvrditi zajedno s korisnikom realne individualne ciljeve programa obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja
  • Utvrditi zajedno s korisnikom realne individualne ciljeve programa obuke za provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja
 • Planiranje individualnog plana i programa
  • Osmisliti  individualni plan  i program obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja
  • Osmisliti  individualni plan  i program obuke provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja
  • Osmisliti plan i program psihološke podrške
 • Osmišljavanje trasa za obuku korisnika
  • Utvrditi optimalne trase kretanja
  • Utvrditi specifičnosti i provjeriti sigurnost trasa za uvježbavanje kretanja korisnika
 • Planiranje potrebnih sredstava za rad 
  • Nabaviti potrebna sredstva za rad
  • Provjeriti dostupnost korištenja pojedinih aparata u kućanstvu za potrebe slijepih korisnika
  • Provjeriti ispravnost sredstava za rad
  • Izraditi potrebne taktilne karte

 

Priprema radnog mjesta

 • Priprema vanjskog i unutarnjeg prostora za obuku iz  orijentacije i samostalnog kretanja
 • Priprema vanjskog i unutarnjeg prostora za obuku provođenja aktivnosti  svakodnevnog života/življenja
  • Osigurati maksimalnu sigurnost korisniku i instruktoru u otvorenom i zatvorenom prostoru predviđenom za obuku orijentacije i samostalnog kretanja
  • Osigurati maksimalnu privatnost korisniku u otvorenom i zatvorenom prostoru
  • Osigurati maksimalnu sigurnost prilikom korištenja kućanskih aparata u kućanstvu korisnika
  • Osigurati optimalne uvjete za učinkovitu obuku provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja kod visoko slabovidnih osobe ili praktično slijepih osoba
 • Priprema sredstava za rad
  • Provesti mehaničko čišćenje pomagala i pribora
  • Osigurati ispravne baterije za pojedina pomagala
  • Izraditi taktilne karte i crteže vezane uz  određena područja
  • Izraditi prikaze na uvećanom tisku za praktično slijepe i slabovidne osobe

 

Operativni poslovi

 • Pružanje individualne obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja za osobe oštećena vida 
  • Osposobiti korisnika za korištenje tehnike videćeg vodiča u otvorenim i zatvorenim prostorima
  • Uvježbati s  korisnikom osnove zaštitno -informativne tehnike
  • Uvježbati s korisnikom ispravno korištenje različitih tehnika dugog štapa
  • Podučiti korisnika kretanju stepenicama
  • Podučiti korisnika održavanju pravca kretanja
  • Podučiti korisnika načinima i tehnikama otkrivanja i zaobilaženje orijentira i prepreka
  • Podučiti korisnika različitostima raskrižja s obzirom na oblik,  konfiguraciju i regulaciju prometa
  • Uvježbati s korisnikom siguran prijelaz križanja i ostalih elemenata na prometnicama
  • Uvježbati s korisnikom korištenje javnog prijevoza
  • Uvježbati s korisnikom svladavanje osnovnih trasa i područja
  • Uvježbati s korisnikom snalaženje na novim trasama i područjima i prihvaćanje pomoći videće osobe
  • Upoznati i/ili uvježbati korištenje  elektronskog štapa
  • Upoznati korisnika o mogućnostima korištenja psa vodiča
 • Pružanje obuke za provođenje aktivnosti svakodnevnog života/življenja za osobe oštećena vida
  • Osposobiti korisnika za održavanje osobne higijene
  • Upoznati korisnika s mogućnostima obilježavanja kućanskih aparata i dokumentacije
  • Uvježbati s korisnikom prihvatljivu uporabu pribora za jelo
  • Uvježbati pripremu jednostavnih jela i napitaka
  • Uvježbati sistematično čišćenje radnih površina i kućanskih aparata
  • Upoznati klijenta s mogućnošću doziranja terapije
  • Upoznati korisnika s pomagalima koja su auditivno i /ili taktilno prilagođena slijepim osobama
  • Upoznati korisnika s načinima prepoznavanja, slaganja, pranja i održavanja odjevnih predmeta
  • Uvježbati s korisnikom korištenje perceptivno  prilagođenog telefona
  • Upoznati korisnika s prilagodbama pri vršenju novčanih transakcija 
  • Uvježbavati potpis na crnom tisku
  • Poticati korisnika na organizaciju i usvajanje novih načina korištenja slobodnog vremena
  • Uvježbati igranje taktilno prilagođenih društvenih igara

 

Administrativni poslovi

 • Arhiviranje dokumentacije
  • Dokumentirati tijek provođenja samoprocjene i procjene korisnika
  • Voditi individualne evidencije o napretku svakog korisnika
  • Ispuniti liste  sudjelovanja na treningu
  • Izraditi liste evaluacije za instruktora
  • Izraditi liste evaluacije korisnika
  • Dokumentirati tijek provođenja evaluacije programa
  • Izraditi anketnu listu
  • Izraditi liste procjene programa obuka orijentacije i samostalnog kretanja
  • Ispuniti liste procjene programa provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja
  • Ispuniti evaluacijske liste
  • Arhivirati osobnu dokumentaciju
  • Primijeniti informatičku tehnologiju u izradi lista procjene, upitnika, letka pristanka korisnika…
 • Vođenje statističke dokumentacije o izvršenoj obuci iz orijentacije i samostalnog kretanja te provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja
  • Prikupiti statističke podatke
  • Primijeniti informatičku tehnologiju u obradi statističkih podataka

 

Komercijalni poslovi

 • Izrada informativnih i promotivnih materijala o zakonitostima sljepoće kao invaliditeta i kretanje slijepih osoba
 • Distribucija informativnih i promotivnih materijala  o zakonitostima sljepoće kao invaliditeta i kretanje slijepih osoba
  • Sastaviti sadržaj informativnih i promotivnih materijala
  • Organizirati grafičku pripremu tiska informativnih  i promotivnih materijala
  • Izraditi informativne i promotivne materijale  u audio tehnici ili brajici tj. tehnici prihvatljivoj slijepim i slabovidnim osobama osobama
  • Sudjelovati u izradi taktilnih prikaze određenih područja za potrebe informiranja na javnim površinama
  • Distribuirati informativne i promotivne materijale u udrugama slijepih i drugih osoba s invaliditetom, školama, medicinskim ustanovama, javnim ustanovama i sl.
  • Sudjelovati  u savjetodavnim zadacima i akcijama u  udrugama slijepih i drugih osoba s invaliditetom, školama, medicinskim ustanovama, javnim ustanovama i sl.

 

Komunikacija i suradnja s drugima

 • Razvijanje kvalitetne komunikacije s korisnicima i suradnicima
  • komunicirati s korisnikom na način stvaranja uzajamnog povjerenja s naglaskom na čuvanju privatnosti
  • komunicirati sa stručnjacima različitih profila zanimanja (socijalni radnici, edukacijski rehabilitatori, psiholozi, pedagozi, medicinsko osoblje, i dr.)
  • poticati međusobnu suradnju stručnjaka različitih profila slanjem informativnih letaka i ostalih edukativnih materijala
  • poticati međusobnu suradnju stručnjaka različitih profila kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, tribinama za javnost i sl.
 • Reagiranje u slučaju neugodnih, nepredvidivih i opasnih situacija
  • Rješavati neugodne i nepredvidive situacije u cilju pozitivnog ishoda
  • Obavijestiti javne institucije (hitna, policija, gradske i županijske ceste) o zatečenoj neugodnoj ili opasnoj situaciji u okruženju

 

Osiguranje kvalitete

 • Osiguranje kvalitete obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja i provođenja aktivnosti svakodnevnog života/življenja
 • Osiguranje  kvalitete stručnih znanja i kompetencija 
  • Koristiti pomagala i sredstva za rad u skladu s uputama proizvođača
  • Unaprijediti vlastite kvalitete i metode komuniciranja
  • Pratiti nove inovativne pristupe iz područja obuke iz orijentacija i samostalnog kretanja praćenjem stručne literature
  • Pratiti nove inovativne pristupe  iz područja  provođenja aktivnosti svakodnevnog života/ življenja  praćenjem stručne literature
  • Pratiti i nadopunjavati stručna znanja sudjelovanjem na stručnim skupovima, seminarima, predavanjima, okruglim stolovima, znanstvenim skupovima, stručnim tečajevima i sl.
  • Unaprijediti stručna  znanja o metodama psihološke podrške korisnicima i njihovim obiteljima

 

Zaštita zdravlja i okoliša

 • Zaštititi korisnika i radnika tijekom obuke iz orijentacije i samostalnog kretanja korisnika 
  • Prikupiti podatke o meteorološkim prilikama vezanim za trasu kretnja tijekom obuke
  • Informirati korisnika o potrebnoj adekvatnoj odjeći i obući s obzirom na zatečene meteorološke prilike
  • Prikupiti podatke o eventualnim promjenama na trasi kretanja
  • Informirati lokalnu zajednicu o mogućoj potrebi postavljanja linija vodilja i linija upozorenja,  zvučnih semafora ili znakova obavijesti o području kretanja slijepih osoba

 

 

www.psivodici.hr